Menu


صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری چیست :

هدف از تشکیل صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری نیکوکاری، جمع‌آوری وجوه از اشخاص علاقه‌مند به مشارکت در امور نیکوکاری طبق موارد درج شده در امیدنامه صندوق و سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده در دارایی‌هایی است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامة صندوق و جزئیات آن‌ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. تمام یا بخشی از منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق به امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه صندوق اختصاص می‌یابد. انواع حالت‌هایی که شخص نیکوکار می‌تواند در این صندوق سرمایه‌گذاری و در امور نیکوکاری موضوع این امیدنامه مشارکت کند، عبار